Test Działu

OPŁATY ZA WSTĘP DO OBIEKTÓW MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO:

 

§ 1

Rodzaje biletów przeznaczonych do sprzedaży w Muzeum Nadwiślańskim

Rodzaj biletu

Uprawnienia

Okres ważności

Bilet normalny

możliwa zniżka zgodnie z § 6 ust. 1.7 poniżej

jednorazowo

Bilet ulgowy

upoważnia do wstępu osoby wskazane w § 6 ust. 1 poniżej

jednorazowo

Bilet bezpłatny

upoważnia do wstępu osoby wskazane w § 6 ust. 2 poniżej

jednorazowo

Bilet za złotówkę

upoważnia do wstępu osoby wskazane w § 6 ust. 3 poniżej

jednorazowo

Bilet rodzinny

upoważnia do wstępu 2 rodziców lub opiekunów prawnych + co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat

jednorazowo

Karnet normalny

upoważnia do wstępu na wszystkie ekspozycje stałe i czasowe Muzeum Nadwiślańskiego

jednorazowo na każdą ekspozycję; karnet ważny przez 30 dni od daty zakupu

Karnet ulgowy

upoważnia do wstępu na wszystkie ekspozycje stałe i czasowe Muzeum Nadwiślańskiego osoby wskazane w § 6 ust. 1 poniżej

jednorazowo na każdą ekspozycję; karnet ważny przez 30 dni od daty zakupu

Bilet grupowy normalny

upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 25 osób*

jednorazowo

Bilet grupowy ulgowy

upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 25 osób*

upoważnia do wstępu osoby wskazane w § 6 ust. 1 poniżej

 

jednorazowo

Bilet na dziedziniec i krużganki Zamku

dotyczy oddziału Zamek w Janowcu i obejmuje wyłącznie wstęp na dziedziniec i krużganki

jednorazowo

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wejście jednorazowo do 30 osób, pod warunkiem, że jest to grupa zwiedzających z jednym przewodnikiem. W przypadku przekroczenia wskazanej liczby osób konieczny jest podział grupy na dwie tury zwiedzania. Zwiększenie liczby osób do 30 nie dotyczy wystawy Fajansu Holenderskiego.

§ 2

Ceny biletów i karnetów

1. Karnety

Rodzaj biletu

Cena

Karnet normalny

35,00 zł

Karnet ulgowy

25,00 zł

 

2. Oddział Dom Kuncewiczów

Rodzaj biletu

Cena

Normalny

8,00 zł

Ulgowy

6,00 zł

Rodzinny

20,00 zł

Grupowy normalny

170,00 zł

Grupowy ulgowy

128,00 zł

3. Wystawy czasowe w oddziałach

Rodzaj biletu

Cena*

Normalny

8,00 zł

Ulgowy

6,00 zł

Rodzinny

20,00 zł

Grupowy normalny

170,00 zł

Grupowy ulgowy

128,00 zł

* Cena biletu może być zmieniona odpowiednio do każdej z wystaw czasowych odrębnym Komunikatem Dyrektora

§ 3
Ceny usług edukacyjnych i pozostałych

1. Ceny usług edukacyjnych dla grup, realizowanych przez pracowników merytorycznych Muzeum

Rodzaj usługi

Cena

Lekcja muzealna

60,00 zł.

Warsztaty, wycieczki w Kazimierzu Dolnym i Janowcu

170,00 zł

Warsztaty, wycieczki w Kazimierzu Dolnym i Janowcu wraz z wejściem na dedykowaną tematycznie ekspozycję lub warsztaty na dedykowanej tematycznie ekspozycji muzealnej

200,00 zł

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów do 20 km

220,00 zł

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów od 20 km do 50 km

250,00 zł

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów od 50 km do 70 km

300,00 zł

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów powyżej 70 km

Cena umowna

Wykład, prelekcja, konferencja

200,00 zł

Inne formy edukacji np. gry terenowe, gry miejskie, questy, zielone i białe szkoły, spacery tematyczne, etc.

Cena umowna

Oprowadzanie kuratorskie w języku polskim (rezerwacja z wyprzedzeniem 3 dni)

60,00 zł

2. Ceny usług pozostałych

Rodzaj usługi

Uprawnienia

Cena

Oprowadzanie po wystawach przez opiekunów ekspozycji

Turyści indywidualni od osoby płatne na każdej z ekspozycji *

8,00 zł

Oprowadzanie po wystawach przez opiekunów ekspozycji

Grupy do 25 osób płatne jednorazowo na wszystkie ekspozycje w oddziale**

170,00

Wynajęcie sali na godziny

Do 4 godzin – cena za godzinę

100,00 zł

Wynajęcie sali na dzień

Powyżej 4 godzin

500,00 zł

Organizacja imprez okolicznościowych, w tym najem nieruchomości oraz gruntów

Np. konferencje, spotkania, koncerty, pokazy, śluby, wydarzenia kulturalne i imprezy komercyjne, etc.

Cena umowna***

Opłata parkingowa dla gości Muzeum i gości hotelowych

Cena za dobę w oddziale Zamek w Janowcu

8,00 zł

Wynajęcie miejsca na organizację pikniku i/lub ogniska w oddziałach Grodzisko Żmijowiska i Zamek w Janowcu

Grupa do 30 osób

130,00 zł

Sesje zdjęciowe

 

130,00 zł

* minimum 5 osób, w ustalonych godzinach podanych do publicznej wiadomości
** po wcześniejszej rezerwacji
*** wg złożonej oferty lub zgodnie z wydanym Komunikatem

 

§ 4
Dni wolnego wstępu
 

1. Dni wolnego wstępu do poszczególnych obiektów są wyznaczane w systemie rotacyjnym i komunikowane na stronie www.mnkd.pl do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca na miesiąc kolejny.
2. Dzień wolnego wstępu dotyczy wyłącznie ekspozycji stałych, nie obejmuje wstępu do Galerii Wystaw Czasowych oraz na biletowane dodatkowo wystawy czasowe w oddziałach.
3. W trosce o komfort zwiedzających oraz ze względów organizacyjnych i konserwatorskich w dzień wolnego wstępu obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne lub zwiedzanie grupowe wyłącznie po uprzedniej rezerwacji. W Oddziale Zamek w Janowcu obowiązuje rezerwacja wejść na konkretną godzinę, do wyczerpania miejsc.

§ 4
Zasady korzystania z oferty edukacyjnej

1. Zasady korzystania z oferty edukacyjnej Muzeum zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, znajdującym się na stronie internetowej Muzeum www.mnkd.pl
2. W dni wolnego wstępu na ekspozycje stałe, uczestnicy zajęć edukacyjnych korzystają z bezpłatnych biletów, ale zobowiązani są do uiszczenia opłat za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.
3. Ze względu bezpieczeństwa i komfortu grupa uczestników zajęć edukacyjnych (lekcja muzealna, wycieczka) oraz oprowadzania nie może przekraczać 25 osób.
4. Grupa uczestników zajęć warsztatowych nie może przekraczać 25 osób. W uzasadnionych przypadkach wielkość grupy podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Muzeum, a uczestnikiem zajęć edukacyjnych.

 

§ 6
Ulgi i uprawnienia

1. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5) kombatantom;
6) posiadaczom Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26.
7) posiadaczom Karty Dużej Rodziny – 10% zniżki na zakup biletu normalnego lub ulgowego

2. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5) przewodnikom turystycznym i pilotom grup wycieczkowych;
6) dziennikarzom
7) zorganizowanym grupom nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom i podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, działających na terenie gmin Kazimierz Dolny, Janowiec i Wilków – w oddziałach Muzeum, działających na terenie danej gminy;
8) dzieciom do lat 7.

3. Bilet za złotówkę przysługuje:
1) dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy, w jakiej położony jest dany oddział Muzeum;
2) stowarzyszeniom środowiskowym i ośrodkom szkolno – wychowawczym oraz terapeutycznym, a także innym placówkom oświatowym na podstawie pisemnej zgody Dyrektora;
3) zorganizowanym, zgłoszonym wcześniej grupom z instytucji partnerskich Muzeum;
4) gościom hotelowym wynajmującym nocleg w muzeum.
5) uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum, przy organizacji których cena to została odrębnie określona i zaakceptowana przez Dyrektora Muzeum

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:
1) legitymacje szkolne, studenckie;
2) legitymacje emeryta-rencisty;
3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 6;
5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 6
6) dokument poświadczający przynależność do organizacji, które mają zawarte z Muzeum porozumienie o współpracy;
7) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
8) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
9) legitymacje, przysługujące pracownikom uzeów rejestrowanych;
10) legitymacje przedstawicieli mediów;
11) Karta Polaka,
12) Karta Dużej Rodziny;
13) dokumenty potwierdzające wiek;
14)  inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2 do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

5. Osoba lub grupa osób uprawnionych do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

6. Zgodnie z art. 10 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 21.11.1996 r., o muzeach Dyrektor Muzeum może w szczególnych przypadkach udzielić ulgi lub całkowicie zwolnić z opłaty za wstęp do Muzeum lub za korzystanie z innych usług, oferowanych przez Muzeum. Taka zgoda wymaga każdorazowo zachowania formy pisemnej wniosku do Dyrektora o zastosowanie ulgi przy jednoczesnym zachowaniu minimum 3 dniowego terminu wyprzedzającego daty takiego pisma.

==================================================================================================================

ODDZIAŁ MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO / DEPARTMENTS

SEZON ZIMOWY
WINTER SEASON

1 października – 31 marca

1st October – 31st March

SEZON LETNI
SUMMER SEASON

1 kwietnia – 30 września

1st April – 30 st September

GMACH GŁÓWNY:
– Galeria Wystaw Czasowych
– Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej

– Srebrne Przestrzenie

KAZIMIERZ DOLNY
The Main Building with permament and temporary exhibitions

środa – poniedziałek

09:00-16:00

codziennie / everyday

10:00-17:00

Oddział Dom Kuncewiczów

czwartek – wtorek

09:00-16:00

codziennie / everyday

10:00-17:00

 

Awesome Image

Oddział jest otwarty w godzinach:

Godziny otwarcia

 

 

ODDZIAŁ MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO / DEPARTMENTS

SEZON ZIMOWY

WINTER SEASON

1 października – 31 marca

1st October – 31st March

SEZON LETNI

SUMMER SEASON

1 kwietnia – 30 września

1st April – 30 st September

GMACH GŁÓWNY:

- Galeria Wystaw Czasowych

- Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej

- Srebrne Przestrzenie

KAZIMIERZ DOLNY

The Main Building with permament and temporary exhibitions

środa – poniedziałek

09:00-16:00

codziennie / everyday

10:00-17:00

Oddział Dom Kuncewiczów

czwartek – wtorek

09:00-16:00

codziennie / everyday

10:00-17:00


Cenniki


OPŁATY ZA WSTĘP DO OBIEKTÓW MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO:


§ 1

Rodzaje biletów przeznaczonych do sprzedaży w Muzeum Nadwiślańskim

Rodzaj biletu

Uprawnienia

Okres ważności

Bilet normalny

możliwa zniżka zgodnie z § 6 ust. 1.7 poniżej

jednorazowo

Bilet ulgowy

upoważnia do wstępu osoby wskazane w § 6 ust. 1 poniżej

jednorazowo

Bilet bezpłatny

upoważnia do wstępu osoby wskazane w § 6 ust. 2 poniżej

jednorazowo

Bilet za złotówkę

upoważnia do wstępu osoby wskazane w § 6 ust. 3 poniżej

jednorazowo

Bilet rodzinny

upoważnia do wstępu 2 rodziców lub opiekunów prawnych + co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat

jednorazowo

Karnet normalny

upoważnia do wstępu na wszystkie ekspozycje stałe i czasowe Muzeum Nadwiślańskiego

jednorazowo na każdą ekspozycję; karnet ważny przez 30 dni od daty zakupu

Karnet ulgowy

upoważnia do wstępu na wszystkie ekspozycje stałe i czasowe Muzeum Nadwiślańskiego osoby wskazane w § 6 ust. 1 poniżej

jednorazowo na każdą ekspozycję; karnet ważny przez 30 dni od daty zakupu

Bilet grupowy normalny

upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 25 osób*

jednorazowo

Bilet grupowy ulgowy

upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 25 osób*

upoważnia do wstępu osoby wskazane w § 6 ust. 1 poniżej

 

jednorazowo

Bilet na dziedziniec i krużganki Zamku

dotyczy oddziału Zamek w Janowcu i obejmuje wyłącznie wstęp na dziedziniec i krużganki

jednorazowo

* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wejście jednorazowo do 30 osób, pod warunkiem, że jest to grupa zwiedzających z jednym przewodnikiem. W przypadku przekroczenia wskazanej liczby osób konieczny jest podział grupy na dwie tury zwiedzania. Zwiększenie liczby osób do 30 nie dotyczy wystawy Fajansu Holenderskiego.

§ 2

Ceny biletów i karnetów

1. Karnety

Rodzaj biletu

Cena

Karnet normalny

35,00 zł

Karnet ulgowy

25,00 zł

2. Oddział Dom Kuncewiczów

Rodzaj biletu

Cena

Normalny

8,00 zł

Ulgowy

6,00 zł

Rodzinny

20,00 zł

Grupowy normalny

170,00 zł

Grupowy ulgowy

128,00 zł

3. Wystawy czasowe w oddziałach

Rodzaj biletu

Cena*

Normalny

8,00 zł

Ulgowy

6,00 zł

Rodzinny

20,00 zł

Grupowy normalny

170,00 zł

Grupowy ulgowy

128,00 zł

* Cena biletu może być zmieniona odpowiednio do każdej z wystaw czasowych odrębnym Komunikatem Dyrektora

§ 3
Ceny usług edukacyjnych i pozostałych

1. Ceny usług edukacyjnych dla grup, realizowanych przez pracowników merytorycznych Muzeum

Rodzaj usługi

Cena

Lekcja muzealna

60,00 zł.

Warsztaty, wycieczki w Kazimierzu Dolnym i Janowcu

170,00 zł

Warsztaty, wycieczki w Kazimierzu Dolnym i Janowcu wraz z wejściem na dedykowaną tematycznie ekspozycję lub warsztaty na dedykowanej tematycznie ekspozycji muzealnej

200,00 zł

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów do 20 km

220,00 zł

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów od 20 km do 50 km

250,00 zł

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów od 50 km do 70 km

300,00 zł

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów powyżej 70 km

Cena umowna

Wykład, prelekcja, konferencja

200,00 zł

Inne formy edukacji np. gry terenowe, gry miejskie, questy, zielone i białe szkoły, spacery tematyczne, etc.

Cena umowna

Oprowadzanie kuratorskie w języku polskim (rezerwacja z wyprzedzeniem 3 dni)

60,00 zł


2. Ceny usług pozostałych

Rodzaj usługi

Uprawnienia

Cena

Oprowadzanie po wystawach przez opiekunów ekspozycji

Turyści indywidualni od osoby płatne na każdej z ekspozycji *

8,00 zł

Oprowadzanie po wystawach przez opiekunów ekspozycji

Grupy do 25 osób płatne jednorazowo na wszystkie ekspozycje w oddziale**

170,00

Wynajęcie sali na godziny

Do 4 godzin – cena za godzinę

100,00 zł

Wynajęcie sali na dzień

Powyżej 4 godzin

500,00 zł

Organizacja imprez okolicznościowych, w tym najem nieruchomości oraz gruntów

Np. konferencje, spotkania, koncerty, pokazy, śluby, wydarzenia kulturalne i imprezy komercyjne, etc.

Cena umowna***

Opłata parkingowa dla gości Muzeum i gości hotelowych

Cena za dobę w oddziale Zamek w Janowcu

8,00 zł

Wynajęcie miejsca na organizację pikniku i/lub ogniska w oddziałach Grodzisko Żmijowiska i Zamek w Janowcu

Grupa do 30 osób

130,00 zł

Sesje zdjęciowe

 

130,00 zł

* minimum 5 osób, w ustalonych godzinach podanych do publicznej wiadomości
** po wcześniejszej rezerwacji
*** wg złożonej oferty lub zgodnie z wydanym Komunikatem

 

§ 4
Dni wolnego wstępu

1. Dni wolnego wstępu do poszczególnych obiektów są wyznaczane w systemie rotacyjnym i komunikowane na stronie www.mnkd.pl do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca na miesiąc kolejny.
2. Dzień wolnego wstępu dotyczy wyłącznie ekspozycji stałych, nie obejmuje wstępu do Galerii Wystaw Czasowych oraz na biletowane dodatkowo wystawy czasowe w oddziałach.
3. W trosce o komfort zwiedzających oraz ze względów organizacyjnych i konserwatorskich w dzień wolnego wstępu obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne lub zwiedzanie grupowe wyłącznie po uprzedniej rezerwacji. W Oddziale Zamek w Janowcu obowiązuje rezerwacja wejść na konkretną godzinę, do wyczerpania miejsc.

§ 4
Zasady korzystania z oferty edukacyjnej

1. Zasady korzystania z oferty edukacyjnej Muzeum zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, znajdującym się na stronie internetowej Muzeum www.mnkd.pl
2. W dni wolnego wstępu na ekspozycje stałe, uczestnicy zajęć edukacyjnych korzystają z bezpłatnych biletów, ale zobowiązani są do uiszczenia opłat za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.
3. Ze względu bezpieczeństwa i komfortu grupa uczestników zajęć edukacyjnych (lekcja muzealna, wycieczka) oraz oprowadzania nie może przekraczać 25 osób.
4. Grupa uczestników zajęć warsztatowych nie może przekraczać 25 osób. W uzasadnionych przypadkach wielkość grupy podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Muzeum, a uczestnikiem zajęć edukacyjnych.

 

§ 6
Ulgi i uprawnienia

1. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5) kombatantom;
6) posiadaczom Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26.
7) posiadaczom Karty Dużej Rodziny - 10% zniżki na zakup biletu normalnego lub ulgowego

2. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5) przewodnikom turystycznym i pilotom grup wycieczkowych;
6) dziennikarzom
7) zorganizowanym grupom nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom i podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, działających na terenie gmin Kazimierz Dolny, Janowiec i Wilków - w oddziałach Muzeum, działających na terenie danej gminy;
8) dzieciom do lat 7.

3. Bilet za złotówkę przysługuje:
1) dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy, w jakiej położony jest dany oddział Muzeum;
2) stowarzyszeniom środowiskowym i ośrodkom szkolno - wychowawczym oraz terapeutycznym, a także innym placówkom oświatowym na podstawie pisemnej zgody Dyrektora;
3) zorganizowanym, zgłoszonym wcześniej grupom z instytucji partnerskich Muzeum;
4) gościom hotelowym wynajmującym nocleg w muzeum.
5) uczestnikom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum, przy organizacji których cena to została odrębnie określona i zaakceptowana przez Dyrektora Muzeum

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:
1) legitymacje szkolne, studenckie;
2) legitymacje emeryta-rencisty;
3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 6;
5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 6
6) dokument poświadczający przynależność do organizacji, które mają zawarte z Muzeum porozumienie o współpracy;
7) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
8) legitymacje Membership Card

Jak się tu dostać

Adres


Dom Kuncewiczów
MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE
ODDZIAŁ DOM KUNCEWICZÓW

ul. Małachowskiego 19, Kazimierz Dolny
(adres korespondecyjny: Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny)

tel. 81 881 01 02

Zapisy na zajęcia oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 517 213 694 lub pisząc na adres: kuncewiczowka@mnkd.pl

Zapraszamy na naszego bloga: 
Na rynku usiąść w KazimierzuAutobus:
Z Lublina I Puław

Rowerem & Samochodem:
Parkowanie tylko na wyznaczonych parkingach w mieście.

Udogodnienia

Wyżywienie

Na terenie miasta.

Toalety

Dla zwiedzających znajdują się na terenie Muzeum.

Wi-Fi

Na terenie Muzeum.

Wózki inwalidzkie

Podjazd dla wózków.

Winda

Winda

Jest

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »