Click to listen highlighted text!

Informacje o Projekcie

Nowa twarz Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym”

Z końcem listopada 2021 roku Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zakończyło realizację projektu pn.: „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-1079/16. Umowa o dofinansowanie: nr POIS.08.01.00-00-1079/16-00.

Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego Muzeum Nadwiślańskie otrzymało możliwość dofinansowania projektu w wysokości 14 075 852,62 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarząd Województwa Lubelskiego zapewnił środki finansowe na wkład własny do projektu oraz na roboty dodatkowe.

Zgodnie z zawartą umową z MKiDN w dn.15.09.2017 r oraz 6. aneksami całkowity koszt realizacji projektu określono na kwotę: 26 215 519,55 zł. 

Celem projektu była ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego oraz efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, regionalnym jak i lokalnym.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy 5. muzealnych obiektach zabytkowych oraz w ich otoczeniu. Zakupiono 15 kompletów trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz zmodernizowano 3. Stałe wystawy muzealne. Ponadto w ramach działań informacyjno–promocyjnych, m.in. przeprowadzono na terenie kraju kampanię outdoorową promującą odrestaurowane obiekty, wydano szereg materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych.

Inwestycja prowadzona była w obiektach przystosowanych do celów wystawienniczych i edukacyjnych, w których mieściły się oddziały i działy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym: Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów (willa Pod wiewiórką), Dworze z Gościeradowa (tzw. Manufaktura Muzealna – miejsce prowadzenia edukacji muzealnej), Domu z Modliborzyc (siedziba m.in. Biblioteki Muzeum) oraz w Spichlerzu Ulanowskich, w którym zlokalizowano ekspozycje Oddziału Przyrodniczego.

Modernizacja trzech wystaw stałych (Kamienica Celejowska, Dom Kuncewiczów i Spichlerz Ulanowskich) pozwoliła na przygotowanie nowych aranżacji i stworzyła warunki do prezentacji równolegle wystaw czasowych. W efekcie zwiększona została ilość i jakość wydarzeń kulturalnych. Wdrożona zostanie nowa oferta edukacyjna, uzupełniająca dotychczasowe działania Muzeum Nadwiślańskiego.

W Kamienicy Celejowskiej prace objęły m.in. remont pokrycia dachowego, jak również pomieszczeń na poddaszu oraz w samym budynku. Przeprowadzono prace konserwatorskie elewacji, drewnianych stropów, schodów i podłóg. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawy tynków. Zmodernizowano wewnętrzne instalacje sanitarne, wymieniono źródła ciepła oraz wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne. Dokonano rewitalizacji terenu wokół obiektu, w tym samego patio. Prace zakończono 20.11.2021 r.

W ramach projektu zrealizowany został generalny remont konserwatorski Domu Kuncewiczów, w tym modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, Dokonano rewaloryzacji ogrodu wraz z małą architekturą. Prace zakończono 12.05.2020 r.

W Dworze z Gościeradowa remont objął m. in. pomieszczenia na strychu, modernizację wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Wykonana została rewaloryzacja ogrodu przyległego do posesji wraz z małą architekturą. Prace zakończono 20.04.2020 r.

Dom wójtowski z Modliborzyc zyskał m.in. nowe pokrycie dachowe, wyremontowaną elewację i pomieszczenia oraz nową stolarkę okienną i drzwiową. Ponadto zmodernizowano instalację sanitarną, elektryczną i teletechniczną. Prace zakończono 26.11.2019 r.

W Spichlerzu Ulanowskich przeprowadzono remont konserwatorski konstrukcji drewnianej spichlerza w tym więźby dachowej oraz jego elewacji. Wymieniono instalację sanitarną elektryczną i niskoprądową. Zrewaloryzowano teren przyległy do obiektu – ogród edukacyjny. Prace zakończono 20.11.2021 r.

Łączna kubatura zrewaloryzowanych obiektów wyniosła 11.323,12 m³.

Pomimo ograniczeń konserwatorskich wszystkie odrestaurowane obiekty zostały w możliwie maksymalnym stopniu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie przyjęto rozwiązania organizacyjne umożliwiające dostęp do oferty muzealnej osobom wykluczonym także z innych przyczyn niż niepełnosprawność.

Był to jeden z najtrudniejszych projektów zrealizowanych przez Muzeum Nadwiślańskie, ze względu na jego specyfikę i złożoność, szeroki zakres robót niestandardowych i często – nieprzewidywalność. Powodowało to wzrost kosztów projektu i wydłużanie okresu jego realizacji.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci ).

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Click to listen highlighted text!