Click to listen highlighted text!

Zapytanie Ofertowe na wykonanie usługi pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Janowcu wraz z usunięciem drzew i podrostu na skarpie o znacznym nachyleniu, w związku z kontynuacją koncepcji przywracania winnic zamkowych”

  • Home
  • Aktualności _news
  • Zapytanie Ofertowe na wykonanie usługi pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Janowcu wraz z usunięciem drzew i podrostu na skarpie o znacznym nachyleniu, w związku z kontynuacją koncepcji przywracania winnic zamkowych”
24 kwi

Kazimierz Dolny, dnia 24.04.2023 r.

Zapytanie Ofertowe
na wykonanie usługi pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Janowcu wraz z usunięciem drzew i podrostu na skarpie o znacznym nachyleniu, w związku z kontynuacją koncepcji przywracania winnic zamkowych”
Znak I/A.2102.2.2023

I. ZAMAWIAJĄCY
MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM
RYNEK 19, 24-120 KAZIMIERZ DOLNY
NIP 716 22 70 928
REGON: 000278043

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.
„Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Janowcu wraz z usunięciem drzew i podrostu na skarpie o znacznym nachyleniu, w związku z kontynuacją koncepcji przywracania winnic zamkowych”
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.) – szacowana wartość zamówienia wynosi poniżej 130 000 zł netto.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakresem prac objęte są działania dotyczące pielęgnacji parku zlokalizowanym z zespole Zamkowym w Janowcu n Wisłą wpisanym rod rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/500 z podziałem na następujące zadania:
a) Zabiegi pielęgnacyjne rosnącego w parku drzewostanu. Celem prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych przy zieleni w parku jest poprawa stanu fitosanitarnego drzewostanu oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi odwiedzających zespół zamkowy w Janowcu. Przedmiotowe zabiegi obejmują: Cięcie sanitarne koron (usuwanie posuszu, uszkodzonych gałęzi oraz krzewów jemioły), cięcie korygujące koron, zabezpieczenie ubytków i zgnilizn. Szczegółowy opis i zakres prac w tym zakresie został opisany w opracowaniu pt. Zakres projektorach prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich przy zieleni na terenie Zamku w Janowcu – Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w 2022 r. autorstwa mgr inż. Waldemara Miazgi dla części nr 1 (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
W wyniku dokonanych prac wyżej opisanych teren prac winieni zostać uprzątnięty i uporządkowany a powstała biomasa usunięta poza obszar prac.
b) Prace wycinkowe w drzewostanie obejmujące łącznie wycinkę 21 drzew. Celem prac wycinkowych jest poprawa stanu fitosanitarnego drzewostanu a także poprawa bezpieczeństwa właścicieli budynków sąsiadujących z Muzeum Zamek w Janowcu. Szczegółowy opis i zakres prac w tym zakresie został opisany w opracowaniu pt. Zakres projektorach prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich przy zieleni na terenie Zamku w Janowcu – Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w 2022 r. autorstwa mgr inż. Waldemara Miazgi dla części nr 2 (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
c) usuwanie podrostu drzew i krzewów ze zbocza góry zamkowej w ilości 0,5 ha – prace związane z odsłonięciem zbocza góry zamkowej od strony południowo zachodniej szczegółowa lokalizacja zostanie wskazań po uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Inne wymagania:
1) Rozpoczęcie robót objętych niniejszym Zamówieniem nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty przedłożenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Lublinie informacji o planowanej dacie rozpoczęcia prac, imienia i nazwiska adresu osoby kierującej pracami, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań , o których mowa odpowiednio w art. 37b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. oraz oświadczenia osoby kierującej pracami lub samodzielnie wykonującej prace, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania.
2) Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
Osoba kierująca lub samodzielnie wykonująca prace konserwatorskie związane z pielęgnacją i wycinką drzew musi spełniać wymagania, o których mowa w art. 37b ust 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym.:
– Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
– Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.

6. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą:
skanu lub kopii dokumentów z których będzie jednoznacznie wynikało spełnienie warunków określonych w pkt 5 . Brak przedmiotowych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona na adres: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny, do dnia 04 maja 2023 r. do godziny 12.00, lub drogą mailową, na adres sekretariat@mnkd.pl .
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
– cena – 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub umieści informacje na stronie internetowej www.mnkd.pl.
Warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę jest złożenie przez niego oświadczenia składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Gawron pod numerem telefonu: +48 535 094 210
oraz adresem email: agnieszka.gawron@mnkd.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

– wzór Formularza Oferty
– Zakres projektorach prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich przy zieleni na terenie Zamku w Janowcu – Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w 2022 r. autorstwa mgr inż. Waldemara Miazgi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania Przyczyn.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Do pobrania - zapytanie-ofertowe [263.12 KB]

 
Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00
Translate »
Skip to content Click to listen highlighted text!